Käyttöehdot

Asuntojenmyynti.fi on Effortia Oy:n tuottama ja osoitteessa www.asuntojenmyynti.fi julkaisema palvelu.

Palvelu on käyttäjälleen maksuton. Palvelun sisältö toimitetaan ”sitoumuksetta ja sellaisenaan”. Palvelun virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata.

Sivuvierailijan oikeudet

Sivuvierailijalla on oikeus ottaa palveluun yhteys verkkoselaimella ja käyttää palvelun toimintoja lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa.

Asiakkaan vastuut

Rekisteröityneen asiakkaan vastuulla on aina tarkistaa lopullinen hinta, palvelusisältö ja tuotteen tiedot sitä virallisesti tarjoavalta taholta.

Sivustolla esitettyjä kiinteistönvälityspalveluiden hintatietoja, ei tule itsessään pitää sitovana tarjouksena, muuna velvoittavana ilmaisuna tai kehotuksena myöhempien oikeustoimien tekemiseen.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on samat oikeudet kuin sivuvierailijalla. Lisäksi asiakkaalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 mukainen vastustamisoikeus henkilötietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksessa

(kts. lisää rekisteriseloste)

Toteutuneet välityspalkkiot

Toteutuneet välityspalkkiot on Effortia Oy:n asiakkaiden dokumentoiduilla luvilla julkistettu hintatietokanta. Vertailu muodostetaan välitysliikkeille todellisesti asuntokaupoilla maksetuista arvonlisäverollisia välityspalkkioista.

Myyntisaavusten vertailu

Myyntisaavutusten vertailu on Effortia Oy:n yritysasiakkaiden dokumentoidulla luvalla julkistettu todellisista asuntokaupoista muodostuva vertailu. Vertailun pohjana on käytetty ainoastaan Effortia Oy:n tiedossa olevia  asuntokauppoja. Vertailua hyödyntävän tuleekin huomioida, että jotkin suositusten ulkopuolelle jäävät liikkeet ovat kuitenkin voineet tehdä alueella myös merkittävän määrän asuntokauppaa.

Kilpailutuspalvelun ehdot

Kilpailutuspalvelun käyttö on ilmaista ja luottamuksellista eikä velvoita myyntitoimeksiantoon välitysliikkeiden kanssa. Hyväksymällä ehdot annetaan kauttamme yhteydenottolupa enintään neljälle valitsemallemme välitysliikkeelle. Välitysliikkeet ovat yhteydessä asiakkaaseen mahdollisimman pian.

Kilpailutuksen saadakseen on kilpailutuksen kohteen sijaittava jollakin vetovalikon tarjoamista paikkakunnista. Lomakkeet jotka on täytetty puutteellisesti tai ehtojen vastaisesti jätetään ohjaamatta eteenpäin.

Tietosuoja ja evästeet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet kts. rekisteriseloste

Verkkopalvelussa käytetään evästeitä tässä dokumentissa kuvatuin tavoin.

Immateriaali

Asuntojenmyynti.fi-palvelua tai mitään sen osaa ei saa jäljentää, toisintaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä tai muutoin hyödyntää kaupallisessa tarkoituksessa, jolle Effortia Oy ei nimenomaisesti ole antanut kirjallista hyväksyntää.

Tästä palvelusta noudettujen tietojen julkaisu on kielletty kaikille tahoille.

Palveluntarjoajan vastuut

Palveluntarjoaja vastaa parhaan kykynsä mukaan siitä, että sen käyttäjilleen tarjoamat hinta- ja laatuvertailut ovat ajantasalla. Palvelussa esitetyt tiedot kerätään kiinteistönvälityspalveluiden tarjoajien internetsivuilta ja niitä tarkastellaan ja valvotaan viikoittain.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään asiakkaan tai kolmannen välittömistä tai välillisistä menetyksistä, kuluista tai muunlaisista mahdollisista vahingoista, mitkä aiheutuisivat tämän palvelun kautta tarjotusta informaatiosta.

Palveluntarjoajan oikeudet

Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan estää sivuvierailijan sekä asiakkaan sivuston käyttö mistä tahansa tarpeelliseksi katsomastaan syystä.

Palveluntarjoajalla on kaikilta osin oikeutettu etu käyttää asiakkaan sille luovuttamia tietoja omien samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa. Rekisteritietoja ei välitetä eteenpäin välitysliikkeille tai pankeille ilman asiakkaan suullista tai kirjallista suostumusta. Kirjalliseksi suostumukseksi katsotaan rekisteröitymisen yhteydessä jätetty pyyntö vastaanottaa välitystarjouksia tai erillisen kilpailutuslomakkeen täyttö.

Palveluntarjoajalla on oikeus pyynnöstä saada välitysliikkeeltä tietoa ohjaamaansa tarjous- tai kilpailutuspyyntöön liittyen. Tietoa voidaan toimittaa toteutuneesta kaupasta, kaupanteossa maksetusta välityspalkkiosta tai muusta sellaisesta tarpeellisesta tiedosta, jota palveluntarjoaja voi käyttää mahdollisten oikeuksiensa toteuttamiseen tai kehittääkseen palveluaan.

Muuta

Palvelun käyttökatkot ovat huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi mahdollisia. Palveluntarjoaja varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa muuttaa sivujansa, estää pääsyn niille tai keskeyttää koko www-palvelunsa. Palveluntarjoajalla on niin ikään ja ilman erillistä ilmoitusta oikeus koska tahansa muuttaa tämän palvelun käyttöehtoja.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mistä palvelua kulloinkin käytetään.

Versio tullut voimaan 1.6.2020

Effortia OyRekisteriseloste