ClickCease Asuntojen hinnat Asuntojen hinnat - Rekisteriseloste - Asuntojen hintatiedot ja neliöhinnat

REKISTERISELOSTE

Asuntojenmyynti.fi

Eu yleinen tietosuoja-asetus

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Versio tullut voimaan 1.12.2020

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Effortia Oy Tietosuojavastaava: Pär Österlund Osoite: PL 99, 00511, HELSINKI Muut yhteystiedot: info(at)asuntojenmyynti.fi

2. Rekisterin nimi

Asuntojenmyynti.fi –palvelun asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely ja sen lainmukaisuus perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (Eu yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, perus 47). Rekisterinpitäjä voi käyttää rekisteröidyn sille luovuttamia yhteystietoja omien samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa. Rekisteröidyllä on markkinointia saatuaan Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 mukainen vastustamisoikeus. Rekisteristäpoisto on esitettävä Rekisterinpitäjälle kirjallisesti Rekisterinpitäjän tässä dokumentissa tarjoamaan osoitteeseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja ja tietotyyppejä; nimi, puhelinnumero, osoite, ip- ja sähköpostiosoite sekä tiedot Asiakkaan hakemista tiedoista, tilaamista palveluista, niiden laskutuksesta ja toimittamisesta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan saada myös väestörekisteristä, kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen ja TNS Gallupin rekistereistä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä. Rekisteritietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyltä puhelussa ja sähköpostin tai tekstiviestin avulla.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan Palveluun syöttämät rekisteritiedot ovat ainoastaan Rekisterinpitäjän omassa käytössä, paitsi Rekisterinpitäjän käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa tuottamaan itselleen lisäarvopalvelua. Rekisteritietoja ei välitetä eteenpäin välitysliikkeille tai pankeille ilman asiakkaan suullista tai kirjallista suostumusta. Kirjallisena suostumuksena pidetään asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamaa lupaa välitystarjouksien tekemiselle ja/tai erillisen kilpailutuslomakkeen täyttämistä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietoja voidaan siirtää sen ollessa palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterinsuojauksen periaatteet

Rekisterin manuaalista aineistoa, kuten varmuuskopioita säilytetään lukitussa ja vartioidussa tilassa. Rekisterin tiedot on kerätty tietokantoihin, joita suojataan palomuurein ja salasanoin. Kaikki rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta yleisiä tietoturvaperiaatteita noudattaen.

Eu yleinen tietosuoja-asetus Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Versio tullut voimaan 1.12.2020

Laatimispäivä 30.9.2019

/asuntojen-hinnat/rekisteriseloste.html